main

محصولات و مشتریان

+30

مشتری فعال


+10

محصول


اهداف ما

برخی از هدف های خاورهسته

- شناسایی و برآوردن نیازهای تلویحی و تصریحی مشتریان
- جلب رضایت مشتری از طریق تولید و ارائه محصولات با کیفیت
- استفاده از مواد اولیه مرغوب
- بهره گیری از امکانات و تجهیزات تخصصی
- روش های تولید استاندارد
- ارائه قیمت مناسب
- تحویل بموقع سفارشات
- ارزش گذاری به نیروهای انسانی
- ارتقاء سطح آموزشهای اولیه
- بهبود مستمر

عنوان تست

- شناسایی و برآوردن نیازهای تلویحی و تصریحی مشتریان - جلب رضایت مشتری از طریق تولید و ارائه محصولات با کیفیت - استفاده از مواد اولیه مرغوب - بهره گیری از امکانات و تجهیزات تخصصی

مشتریان ما